Hans slægt

Hans Lavrids Jørgensen Ethelberg blev født 29. oktober 1847 i Kollemorten, Nykirke sogn, hvor hans far Jørgen Hansen  købte en gård.
Jørgen Hansen kom fra Gudme i Svendborg amt og blev gift med Johanne Marie Larsdatter 5. februar 1847 i Tvede kirke i Svendborg amt.
Ca. 1851 sælger Jørgen Hansen  gården i Kollemorten og køber en gård i Hevring.
Jørgen og Johanne Marie fik 5 børn mere.
Rasmus Henrik Jørgensen f. 13. december 1849 i Kollemorten
Marie Emilie Jørgensen f. 14. september 1852 i Hevring, Rougsø herred.
Christian Edelberg Jørgensen f. 1. februar 1855 i Hevring, Rougsø herred.
Caroline Barbara Jørgensen f. 12. august 1857 i Hevring, Rougsø herred.
Carl Emil Jørgensen f. 7. februar 1860 i Hevring, Rougsø herred

Den 6. juni 1864 dør Johanne Marie Larsdatter kun 36 år gammmel.

Jørgen Hansen gifter sig igen 8. juni 1865 med Ane Kirstine Pedersdatter fra Voer mark, Rougsø herred, de får 5 børn.
Peder Smed Jørgensen f. 7. maj 1866 i Hevring, Rougsø herred.
Peder Smed Jørgensen f. 8. januar 1868 i Hevring, Rougsø herred.
Johan Peter Jørgensen f. 13. april 1871 i Hevring, Rougsø herred.
Carl Emil Jørgensen f. 30. april 1875 i Hevring, Rougsø herred.
Jens Marius Jørgensen f. 24. oktober 1876 i Hevring, Rougsø herred.

Jørgen Hansen bruger navnet Edelberg som mellemnavn ved en af hans børn, hans datter Caroline Barbara føder en søn, bruger hun også Edelberg som mellemnavn, Edelberg bliver brugt i en del år, indtil en anden familie gør krav på navnet, derefter blev navnet Ethelberg købt.

 

Project Runeberg

       Jørgensen, Lavrids, f. 1849, Afholdsmand.

       Han er født 29. Okt. 1849 i Nørre Kollemorten  ved   Vejle,  hvor

       Forældrene var Gaardmandsfolk. Efter at han i en 3

       Aars Tid havde opholdt sig som Landvæsenselev paa et

       Par større Gaarde, kom han 1871 paa Lyngby Seminarium,

       hvorfra han 2 Aar senere dimitteredes. Kort efter

       overtog han Faarup Højskole, som han ledede,

       indtil han fik et Lærerembede i Horsensegnen. Ved

       Siden af sin Lærergjerning drev han en omfattende

       journalistisk Virksomhed. Vendepunktet i J.s Liv

       indtraf i Efteraaret 1880, da han paa et Møde

       i Horsens hørte den norske Amerikaner, Farmeren

       Joh. F. Hansen tale for den den Gang endnu her

       hjemme ukjendte Afholdssag. J. blev strax vunden

       for Sagen og satte fra nu af al sin kraftige Naturs

       Energi ind paa at bryde Vej for den her i Landet. Og

       det skyldes fremfor alle ham, at det Forsøg, der

       fra Methodisternes Side gjordes paa at benytte

       Afholdssagen i religiøst Øjemed, blev afværget,

       og at den rent folkelige Fane blev hejst over

       Arbejdet for denne Sag. For udelukkende at kunne

       tjene den nedlagde han sit Lærerembede, og han har

       senere under vanskelige økonomiske Forhold dels som

       Foredragsholder og dels som Redaktør og Forfatter

       udfoldet et meget energisk Arbejde i Afholdssagens

       Tjeneste. Væsentlig i dette Øjemed oprettede han

       1882 sammen med A. Holck det udbredte Ugeblad

       «Ugens Nyheder», og han har udgivet en lang Række

       af Skrifter, hvoraf mange ere udkomne i adskillige

       Oplag og ere blevne oversatte paa flere Sprog. Han

       er Medlem af flere udenlandske Afholdsselskaber. --

       1875 ægtede han Karen Byrgesen (f. 8. Dec. 1849).

       Han fører i Følge Navnebevilling nu Efternavnet:
 Ethelberg.

       C. Christensen.

Mindesten for Hans L. Ethelberg
i Randers

 

 

Ophavsmand til navnet Ethelberg


Forbydende Alle og Enhver imod det, som skrevet staar, Hinder

at gøre

Givet i Vor Kongelige Residensstad Kjøbenhavn,

 

Den 26 Marts 1901

 

Under Vort Kongelige Segl

 

 

   Efter Hans Kongelige Majestæts allenaadigste Befaling

 

 

Goos

 

 

 Bevilling for Redaktør og boghandler H. L. Jørgensen af Randers og hans børn til at føre 

                      Familienavnet Ethelberg.

                                           Gebyr 335 kr. 66 øre


 

Genpart

 

 

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertugen til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg

Gøre vitterligt:

At Vi efter derom allerunderdanigst gjort  Ansøgning  og Begæring allernaadigst have bevilget og tilladt, Faa og hermed bevilge og tillade, at Boghandler Lavrids Jørgensen Ethelberg, Dannebrogsmand, af Vor Kjøbstad Randers Ude i Vort Land Nørre Jylland, for Tidsrummet indtil Udgangen af Aar 1908 maa, uanset de gældene Bestemmelser om Omløber med Varer, ved dertil antager Kolportører over alt paa Landet og i Købstæderne i Vort Kongerige Danmark lade ombære og forhandle følgende af udgivne Skrifter, nemlig:

1.     ”Afholdssangbogen”

2.     ”Afholdssagens Historie”

3.     ”Kartegildet”

4.     ”Folkets Bog”

5.     ”Et forfærdeligt Uhyre”

6.     ”Gennem Vadestedet”

7.     ”Vejen til Velstand og Lykke”

8.     ”Afholdsfortællinger”

9.     ”Om Agitationen”

dog paa Vilkaar:

at der til Kolportører kun antages Personer, der opfylder Lovgivningens almindelige Betingelser for at vinde Næringsadkomst;

at Kolportørerne antages for Højst eet Aar ad Gangen og saaledes, at Afskedigelse kan finde Sted til enhver Tid;

at enhver Kolportør forsynes med et af Bevillingshaveren i Overensstemmelse med vedføjede Formular udfærdiget Legitimationsbevis, hvilket Bevis skal inderholde en Fortegnelse over de Skrifter, det er overdraget den paagældende at ombære og forhandle; Skrifterne skulle nævnes enkeltvis hver for sig med deres Titel, Trykkested og Aar;

at Indholdet af denne vor Bevilling ordlydende gengives i enhver saadan Bevis;

at det forbydes Kolportøren at medføre andre Skrifte end de i denne Vor Bevilling ommeldte, hvorhos i Overtrædelsestilfælde det ham meddelte Legitimationsbevis straks af Politiet vil være at fratage ham og indsende til Vort Indenrigsministerium; samt endelig,

at enhver Kolportør, forinden ham begynder sin Virksomhed i nogen Jurisdiktion, vil have at forevise de ham medgivne Bevis For Politimesteren Sammesteds.

Bevillingshaveren skal derhos være pligtig at underkaste sig saadanne yderligere Vilkaar, som

      af Vor Indenrigsminister nærmere maatte blive bestemt

Han benyttede navnet Edelberg i perioden ca 1890 - 1896.
Udnævnt til Dannebrogsmand 15. november 1900.
      Vort slægtsnavn

Han benyttede navnet Edelberg i perioden ca 1890 - 1896.
Udnævnt til Dannebrogsmand 15. november 1900.
Vort slægtsnavn "Hold det i ære".
Slægtens Motto "Afhold-Ærlighed-Sammenhold"

Seneste kommentarer

21.11 | 16:46

Hej Johan.
Tak for oplysningen.
Så har jeg rettet din fars navn.
MVH
Finn

21.11 | 09:36

Angående Peblingvej 7 i Diernæs. Min fars navn er stavet forkert. Navnet er: KJERKEMAND.

18.10 | 13:51

Dejlige billeder fra Slivssøen, især når jeg ved , at Dalhoffsminde ved søen var mine forfædres slægtsgård ca. 1450-1920
PS mange tak for den hjælp I har ydet mig ved min forskning af slægten

03.08 | 09:14

Goddag
Kan I hjælpe mig med adressen på, hvor gårdejer Johann Petersen (1908-1891) voksede op i Hoptrup?

Venlig hilsen
Egon Weber Paulsen, Gråsten

Del siden